Polak podstawowym bramkarzem Fiorentiny? Po takich błędach będzie miał problem [WIDEO]

These extensions are beautiful!!

Kilka dni temu Bart³omiej Dr±gowski przed³u¿y³ umowê z Fiorentin± do 30 czerwca 2023 roku. Poprzedni jego kontrakt obowi±zywa³ do 2021 roku. Tym samym wyja¶ni³a siê przysz³o¶æ Dr±gowskiego. Polak zostaje we Florencji. Ma zostaæ podstawowym bramkarzem dru¿yny, ale musi uwa¿aæ, by nie pope³niaæ b³êdów, jak podczas ostatnie

I be crazy about modules, because they are the beautiful!!

Copyright for syndicated content belongs to the Linked Source